خانه / اقتصاد و مدیریت / فنون اقناع در رسانه

فنون اقناع در رسانه

فنون اقناع در رسانه

فنون اقناع:

اقناع نقطه اوج محبت و ارتباطات است.مصدر ان قناعت است و قناعت یعنی بسندگی،سیری،اشباع،بی نیازی و به ثروت نشستن و کامل شدن است و این ها همه نشانه هایی از پیروزی و رضایتمندی است.به طور کلی اقناع هدف اساسی و نمای همه نوع رفتار های ارتباطی است.ارتباط موفق و موثر ان گونه ارتباطی است که نتیجه دلخواه؛یعنی اقناع را به دنبال داشته باشد در این صورت میتوانیم به ان ارتباط مقالی نیز بگوییم.من پیامی میفرستم و مخاطبین با دریافت این پیام میتوانند سه نوع واکنش داشته باشند:

1-رد و نفی

2-بی تفاوتی و خنثی

3-پذیرش و رضایتمندی

زمانی که حالت پذیرش رخ میدهد میتوان گفت که مخاطب و گیرنده اقناع شده است.

اقناع عبارت است از تلاش های صادقانه برای مجاب ساختن مخاطبین به پذیرش موضوع و خواسته ای بوسیله ارائه مناسب اطلاعات مربوطه.

برخی احسای میکنند اقناع و ترغیب واژه ای منفی است و حکایت از دخالت غیر منصفانه در افراد دارد-ما میخواهیم بیان کنیم که این واژه مثبت است و چنین نیست.

اقناع قانع کردن افراد برای نگرشی متفاوت و عمیق در مفاهیم است،زمانی که ما دیگران را قانع میکنیم به دنبال تغییر در رفتار ادراک قضاوت و…سایرین هستیم.

فنون اقناع13

مقايسه:

روشي مطلوب براي قانع کردن است. بسياري از پيام هاي رسانه اي سعي م يکنند تا با
اين روش محصول، آرا يا نظرياتي را در ذهن مخاطب جا بيندازند. البتّه مقايسه درست و خوب،
مقايسه اي است که در آن قيا سشوندگان با همديگر مشابه باشد و شرايطي يکسان براي مقايسه داشته
باشند. مقايسه. ضعيف و نابرابر بطور حتم نمي تواند چندان اقناع کننده به شمار رود؛ با اين همه گاهي
پيام هاي رسانه اي با استفاده از فن ها و روش هايي ديگر، اوضاع را يکسان جلوه مي دهند و به شکلي
غيرمنطقي و غيرمنصفانه به گونه اي دو چيز را با هم مقايسه م يکنند که مخاطب سردرگم مي شود و در
دام آنها مي افتد.

فنون اقناع12

نمادها:

کلمات يا تصاويري هستند که مفاهيمي بزرگ تر را به ذهن ما م يآورند. اين مفاهيم به
طور معمول، محتوايي احساسي و قوي دارند؛ مانند خانه، خانواده، ملّت، مذهب، جنسيت، سبک
زندگي و چيزهايي از اين قبيل. پيام هاي رسانه اي بطور معمول از قدرت و شدّت نمادها براي پذيرش و
مقبوليت بيشتر نزد مخاطبان استفاده م يکنند؛ به طور مثال پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي ايران نماد
وطن و ملّيت ما است و در هر پيام رسانه اي م يتواند اثربخشي آن پيام را افزايش دهد.

فنون اقناع12

نمادها:

کلمات يا تصاويري هستند که مفاهيمي بزرگ تر را به ذهن ما م يآورند. اين مفاهيم به
طور معمول، محتوايي احساسي و قوي دارند؛ مانند خانه، خانواده، ملّت، مذهب، جنسيت، سبک
زندگي و چيزهايي از اين قبيل. پيام هاي رسانه اي بطور معمول از قدرت و شدّت نمادها براي پذيرش و
مقبوليت بيشتر نزد مخاطبان استفاده م يکنند؛ به طور مثال پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي ايران نماد
وطن و ملّيت ما است و در هر پيام رسانه اي م يتواند اثربخشي آن پيام را افزايش دهد.

فنون اقناع11

شدّت:

برخی ساختارهای زبانی باعث می شود ما شدّت چیزی را بیشتر احساس کنیم و همین مسئله
باعث می شود تا برای کاری خاص قانع شویم. به کارگیری صفات عالی(ترین)در تبلیغات از این دسته
است. وقتی فروشگاهی، محصول خود را ارزا نترین، بهترین، پرفرو شترین، اوّلین و… بیان م یکند،
شما برای خرید از آن بیشتر ترغیب م یشوید. ایجاد مقایسه با استفاده از صفت برتر(تر) هم نمونه ای دیگر
از این ساختارها است؛ به طور مثال این نوشابه قند کمتری به نسبت نوشاب ههای دیگر دارد.

فنون اقناع10

ادعای آشکار:

بعضی وق تها پیام های رسانه ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار، ادعاهایی
قابل آزمایش را مطرح م یکنند برای اینکه توجّه شما را به خود جلب کنند؛ به طور مثال سازندهٔ یک
قوطی محتوی مادّه ای غذایی وقتی که اجزا و عناصر سازنده آن را با میزان دقیق کالری و درصد
روی محصول خود مشخّص م یکند، به واقع دارد با این روش شما را قانع م یکند؛ امّا آیا این برای
شما امکا نپذیر است که آن محصول را به آزمایشگاه مخصوصی ببرید و درستی و نادرستی آن اجزا
و درصدها را مشخّص کنید؟

فنون اقناع9

تطميع يا رشوه دادن:

شيوه اي است براي ترغيب کسي تا به شما براي رسيدن به هدفتان
کمک کند. همين شيوه در متقاعدسازي افراد براي کاري يا پذيرفتن عقيده اي خاص هم مي تواند به
کار گرفته شود. حراج، تخفيف، قرعه کشي، هديه رايگان، يکي بخر چندتا ببر و … نمونه هايي از فن
تطميع هستند.

فنون اقناع8

افراد زيبا:

زيبايي، دوست داشتني است و هيچکس نيست که اين موضوع را انکار کند؛ بنابراين
افراد زيبا، براي جذب و جلب توجّه شما ا لگوهاي خوبي هستند؛ لذا در انتخاب آدم هايي که در
تابلوهاي تبليغاتي محيطي يا آگهي هاي بازرگاني تلويزيوني حضور دارند، حتّي آدمک هاي (مانکن)
داخل ويترين مغاز هها از اين قاعده پيروي مي شود.

فنون اقناع7

همراهی با جماعت:

ما ضرب المثلی داریم که می گوید: «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت
شو ». این فن به شما القا می کند که عده ای زیاد مشغول کاری هستند یا به چیزی خاص عقیده دارند
و برای شما بهتر است که به آنها بپیوندید. وقتی یک تبلیغ تلویزیونی نشان می دهد که تعدادی زیاد از
افراد پولشان را در فلان بانک می گذارند یا در طول سال گذشته، فلان محصول در اروپا بیشترین
فروش را داشته است، یعنی اینکه اگر چنین کاری نکنید، متضرّر می شوید.

فنون اقناع6

تکرار:

پيام هاي رسانه اي هر چقدر بيشتر تکرار شوند، بيشتر در ذهن ما تثبيت، و همين امر
موجب اعتماد بيشتر ما به آنها مي شود. اين تکرار به دو روش انجام
م يشود: يکي از رو شها تکرار تصاوير، صداها يا کلماتي خاص در درون
پيام است براي اينکه معناي اصلي پيام در ذهن ما مستحکم شود. ديگري
تکرار کامل و چندباره پيام مانند آگهي هاي بازرگاني تلويزيوني، تابلوهاي
تبليغاتي کوچک، تارنماها (سايتها)، تابلوهاي تبليغاتي محيطي(بيلبورد)،
يک خبر مهم و… است تا بيشتر در ذهن ما تثبيت شود. گاهي هم در
فنون خلق پيام رسانه اي!
کمپين هاي تبليغاتي تجاري و سياسي، يک شعار واحد به شيوه هاي مختلف و در پيام هاي رسانه اي
متفاوت تکرار مي شود تا بيشتر ملکه ذهن و زبان ما شود. تکرار يک پيام، به مانند ضربات چکشي
است که کم کم يک ميخ را به داخل چوب مي راند. تکرار يک مطلب، احتمال پذيرش آن را نزد
مخاطب بالا م يبرد. فن «تکرار » گاهي توسط يک رسانه شکل م يگيرد و گاهي توسط چند رسانه هم
سو اجرا مي شود. طبيعي است تأثير روش دوم در اقناع مخاطبان، به مراتب بيشتر است. او در چنين
مواردي احساس م يکند همه دارند يک مطلب را م يگويند، پس حتماً درست است!

فنون اقناع5

طنز:

روشی قدرتمند برای قانع کردن مخاطب به شمار می رود. بسیاری از پیام های رسانه ای از
این شیوه استفاده م یکنند تا توجّه ما را بیشتر به خود جلب کنند، و از این راه موجب شوند پیام آنها با
احساسی خوب و مفرّح در ذهن ما همراه شود. هنگامی که م یخندیم، احساس خوبی داریم. بنابراین،
اگر آگهی تبلیغاتی بتواند ما را بخنداند، می تواند این احساس خوب را به محصول مورد نظرش در
ذهن ما پیوند بزند. در نتیجه هنگامی که ما در فروشگاهی به محصول مورد نظر آن پیام برخورد م یکنیم،
همان احساس نشاط به خرید محصول آنها منجر می شود.

فنون اقناع4

ترس:

این فن تا حدودی نقطه مقابل تداعی معانی است. هر چقدر در آنجا سعی می شود احساسات
خوب در پیام های رسانه ای به اهدافی خاص پیوند بخورد، در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی و در
بعضی مواقع ترسناک مثل بوی بد دهان، شکست و ناکامی، حقوق بشر، تروریسم و … برای جلب
توجّه مخاطب استفاده می شود. هشدارهای سیاستمداران و یا گروه های حامی آنها و ترسیم هراس آور
وضعیت موجود در اخبار، سخنران یها و گزارش آنها هم نمونه ای دیگر برای استفاده از این فن است
تا خود و برنامه های خود را نجات بخشِ وضعیتِ ترسیم شده معرّفی کنند. در خبرها و برنامه های
گف توگو محور شبک ههای خارجی درباره ایران، نمون ههای آن را زیاد می توان یافت.

فنون اقناع3

تداعي معاني:

در اين روش سعي م يشود تا پيوندي بين يک فکر، نظر، محصول، خدمت، يا هر
چيزي ديگر با آرزوها، اميال، غرايز و احساسات مطلوب انساني مانند زيبايي، امنيت، حريم خصوصي،
موفّقيت، سلامت، تفريح، شادي و … در ذهن مخاطب هدف خود ايجاد شود. البتّه اين گونه تداعي
معاني هيچ وقت واضح و صريح نيست؛ بلکه پنهان و غيرمستقيم است. هر پيام رسانه اي که خوب از
اين روش استفاده کند به راحتي مي تواند بعد از ايجاد و برانگيختن احساسات و اميال دروني شما
آنها را با نام هاي تجاري (برندهاي) مختلف و مشهور ارتباط دهد تا هر گاه در آينده با آنها برخورد
کرديد، آن احساسات شورانگيز و اميال دروني به راحتي شما را قانع کند که عملي متناسب با آن پيام
انجام دهيد

فنون اقناع2

گواهی دادن ستار هها، نخبگان و مردم عادی:

پیام های رسانه ای اغلب کسانی را نشان می دهند
که درباره یک محصول، فکر، عقیده، قانون، یا هر چیزی دیگر نظر می دهند و آن را تأیید و گاهی هم
رد م یکنند. افرادی که به منظور این فن از آنان استفاده می شود، گاهی چهره ها (ستاره ها) هستند و
گاهی هم نخبگان یا حتّی مردم عادی. این فن پای فرد سومی را به میان می کشد تا گیرنده پیام آنچه
را هدف فرستنده بوده است، راحت تر بپذیرد؛ چرا که اگر سازنده پیام، چنین نظری را مستقیم به ما
منتقل م یکرد در پذیرش آن تردید می کردیم. چهره هایی که شما را به استفاده از فلان نام تجاری (برند)
پوشاک تشویق م یکنند، چنین حالتی دارند.

فنون اقناع

برجسته سازی:

استخراج یک پیام، از میان دیگر پیا مها یا از میان عبارت های
یک پیام؛ در حالی که موضوعات دیگر مطرح شده از سوی رسانه، کوچک و کم اهمیت جلوه
کند، برجسته سازی یا اغراق نام دارد. این فن گونه های مختلف دارد و در هر کدام از رسانه های
ارتباط جمعی به شیوه ای خاص انجام م یشود. برجسته سازی خبر در مطبوعات با استفاده از فنون
صفحه بندی، اندازه عنوان، استفاده از عکس، نقش، طرح و جایگاه خبر در صفحه انجام می شود.
در رادیو این عمل با اولویت دهی در ترتیب خواندن خبر میزان زمان اختصاص داده شده به خبر و
تغییر لحن و صوت گوینده انجام می شود. در تلویزیون برجست هسازی خبر، با اولویت دادن به خبر،
استفاده از خلاصه خبر، میزان زمان اختصاص داده شده، استفاده از عکس، دستانه )اسلاید( و فیلم
دیده می شود.

اقناع چیست؟

زندگی بدون ارتباط و تفهیم و تفاهم با دیگران امکان ندارد و لازمه آن نیز تبادل پیام است؛ امّا آیا

فرستادن پیام بدون هدف مشخّص معنا دارد؟ روشن است که فرستادن پیام از سوی فرستنده و سازنده

آن برای دیگران با یک هدف معقول و منطقی صورت م یگیرد. بیشترین هدف زندگی اجتماعی و تفهیم

و تفاهم با دیگران و فرستادن پیام، تشویق گیرنده به تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگا ه افراد،

مطابق نظر فرستنده است که به آن «اقناع » می گویند.

رسانه ها نیز با استفاده از شیوه های اقناعی سعی م یکنند از طریق عقل(منطق)یا احساس یا هردوی

آنها بر ما تأثیر بگذارند. تأثیرات رسان هها بر ذهن و قلب مخاطب دقیق، ماهرانه و پیچیده است. این مهم

توسط فنون و روش هایی برای:

جلب توجّه و نظر ما

پدیدآوردن اعتبار و اعتماد برای خودشان

شبی هسازی آمال و آرزوهای خودشان در وجود ما

تحریک ما برای انجام دادن کاری مانند خرید، رأی دادن، سرمایه گذاری و …

و در مجموع قانع کردن ما انجام م یشود. این روش ها و فنون «زبان اقناع » نامیده می شود. یاد

گرفتن زبان اقناع از مهم ترین مهارت های سواد رسانه ای است. اگر شما بفهمید که رسانه چطور و

به چه روشی سعی م یکند پیام خود را بفرستد تا بتواند شما را قانع کند؛ به چیزی اعتقاد پیدا کنید یا

کاری را انجام دهید، آن وقت شما بهتر و با چشمان بازتر م یتوانید تصمیم بگیرید.

حتما ببینید

عوامل پیشرفت سریع اقتصادی ژاپن

عوامل پیشرفت سریع اقتصادی ژاپن ژاپنی‌ها در برابر نفوذ فرهنگ و سلطه اجنبی، بسیار آگاهانه، كاملاً …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *