خانه / مطالب حقوقی و قضایی / هر شخصى كه فوت مى كند،سهم وراث او از ماترك به این روش مشخص مى گردد

هر شخصى كه فوت مى كند،سهم وراث او از ماترك به این روش مشخص مى گردد

هر شخصى كه فوت مى كند،سهم وراث او از ماترك  به روش ذيل مشخص مى گردد:

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند
و عده ای به “قرابت”
اشخاصی که به فرض ارث میبرند : مادر ،زوج و زوجه

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند :پدر ،دختر ودخترها ،خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی .
?بغیر از موارد فوق  بقیه به قرابت ارث میبرند . (مواد 896.897.898 قانون مدنى)
در طبقه اول ارث 6فرض داریم :
1/6
1/3
2/3
1/8
1/4
1/2
?در طبقه اول ارث
?1/6?”مادر” و “پدر”متوفی
‘به شرط وجود اولاد’ 1/6به فرض ارث میبرند
 
و “کلاله امی ” اگر تنها باشد 1/6به فرض ارث میبرد .
در طبقه اول ارث
?1/3?”مادر” به شرط نبودن اولاد و إخوه 1/3به فرض ارث میبرد . و”کلاله امی ” اگر بیشتر از یک نفر باشد 1/3به فرض میبرد.
در طبقه اول ارث
?2/3?”دوخواهر یا بیشتر” به شرط نبود برادر 2/3به فرض ارث میبرد
“دو دختر یا بیشتر” به شرط نبود اولاد ذکور 2/3به فرض ارث میبرند .
در طبقه اول ارث
?1/8?”زوجه” به شرط وجود اولاد 1/8به فرض ارث میبرد
در طبقه اول ارث
?1/4?”زوج” به شرط بودن اولاد و “زوجه یا زوجات” به شرط نبودن اولاد1/4به فرض ارث میبرن
در طبقه اول ارث
?1/2?”زوج” به شرط نبود اولاد 1/2به فرض ارث میبرد
اگر متوفی فقط یک “دختر” داشته باشد ?تمام ترکه را میبرد (1/2به قرابتو 1/2به فرض )
✅اگر متوفی فقط یک “پسر” داشته باشد ?پسر تمام ترکه را به ‘قرابت’ بهارث میبرد .
✅اگر متوفی فقط یک “مادر” داشته باشد ?مادر تمام ترکه را میبرد(2/3به قرابت (رد)و 1/3به فرض )
✅اگر متوفی فقط یک “پدر” داشته باشد ?تمام ترکه را به ‘قرابت’ میبرد.
✅اولاد ذکور و اناث (باهم)? ذکور (پسرها)2سهم اناث (دخترها)ارثمیبرد
✅فقط اولاد ‘ذکور’ باشد ?تمام ترکه به تساوی بین آنها تقسیم میشود .
✅اگر اولاد فقط ‘اناث’ باشد ?تمام ترکه را میبرند (1/2به قرابت و 2/3به فرض )
 

در صورتی که متوفی  یک ‘پدر’ داشته باشد و اولاد ?
✅پدر?1/6به فرض و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم میشود .
✅درصورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشدبا’چند دختر’?پدر ?1/6بهفرض ودختر ها 2/3به تساوی ارث میبرند .
✅اگر متوفی یک ‘پدر ‘ داشته باشد با ‘یک دختر’?
پدر ?1/6به فرض دختر?1/2به فرض
✅در صورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و اولاد ?
مادر?1/6به فرض
اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .
✅درصورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و ‘چند دختر’ ?مادر?1/6به فرض
دخترها ?2/3به فرض
✅اگر متوفی یک ‘مادر ‘ داشته باشد و ‘یک دختر’ ?
مادر ?1/6به فرض
دختر?1/2به فرض
 
✅درصورتی که متوفی ‘ابوین'(پدرو مادر)داشته باشد و اولاد ?مادر?1/6به فرض
پدر?1/6به فرض
اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .
✅درصورتی که متوفی
‘ ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد با ‘چند دختر’?
مادر ?1/6به فرض
پدر ?1/6به فرض
دخترها ?2/3به تساوی
✅درصورتی که متوفی ‘ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد و ‘یک دختر’?
مادر ?1/6به فرض
پدر?1/6به فرض
دختر?1/2به فرض
✅بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم میشود
مگر اینکه مادر ‘حاجب ‘ داشته باشد.
طبقه دوم ارث
فروض در طبقه دوم ارث 4تا هستند
1/6
1/3
1/2
2/3
 
1/6?امی -خواهر و برادر
1/3?امی-خواهر و برادر (بیش ازیک نفر )
1/2?خواهر بدون برادر -ابی یا ابوينی
2/3?دو خواهر یا بیشتر بدون برادر -ابی یا ابوینی
✅اگر متوفی یک ‘برادر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد ?تمام ترکه را به
‘ قرابت’ به ارث میبرد
✅اگر متوفی یک ‘خواهر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد ? 1/2به فرض و بقیهبه رد
✅اگر متوفی یک ‘برادر'(امی)داشته باشد?1/6به فرض و بقیه به رد
✅اگر متوفی یک ‘خواهر’ (امی )داشته باشد ?1/6به فرض و بقیه به رد
✅جد (ابی -امی)متوفی (درحالت انفراد ) ?تمام ترکه را میبرد .
✅جده (ابی – امی )متوفی (درحالت انفراد)?تمام ترکه را میبرد

حتما ببینید

قاعده تسلیط و قاعده لاضرر – تمایز و تعارض

قاعده  تسلیط و قاعده لاضرر – تمایز و تعارض تعریف قاعده لاضرر قاعده لاضرر به دو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *